Przeglądy budowlane

Przeglądy techniczne budynków roczne, półroczne i pięcioletnie

Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych. Posiadamy przykładowe przeglądy zarówno budowlano-sanitarne, jak i elektryczne, dostępne w wersji elektronicznej.

Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także estetykę i otoczenie budynku. Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe wg. odrębnej wyceny.

Z przeglądów sporządzane są protokoły z dokumentacją fotograficzną oraz w formie elektronicznej. Wyszczególniane są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Cennik usług przeglądów technicznych dla Warszawy i województwa mazowieckiego przedstawiamy poniżej. Ceny przeglądów dla innych województw ustalane są indywidualnie.
Cennik jest uzależniony w dużej mierze od wielkości (m2 powierzchni użytkowej) budynku. W przypadku większej ilości budynków oraz stałych zleceniodawców są możliwe rabaty.

Cennik przeglądów technicznych rocznych budowlanych budynków mieszkalnych za 1m² powierzchni użytkowej:
- dla budynków o pow. użytkowej poniżej 1000m² - 400÷600 zł (za całość)
- dla budynków o pow. użytkowej 1000÷1500m² - 0,60÷0,50 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 1500÷2500m² - 0,50÷0,38 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 2500÷3000m² - 0,38÷0,33 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 3000÷3500m² - 0,33÷0,30 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 3500÷4500m² - 0,30÷0,25 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 4500÷6000m² - 0,25÷0,20 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 6000÷8000m² - 0,20÷0,17 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 8000÷10000m² - 0,17÷0,15 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej powyżej 10000m² ≤ 0,15 zł/1m².

Podane wartości są cenami brutto. Cennik przeglądów 5-letnich budowlano-sanitarnych budynków mieszkalnych jest wyższy od powyższego cennika orientacyjnie o 250÷450 zł brutto więcej w przypadku konkretnego obiektu.
Dla budynków biurowych oraz innych ceny są ustalane indywidualnie.
Ceny przeglądów ulegają znacznemu obniżeniu przy budynkach o dużej powierzchni lub przy uzyskaniu zamówienia na większą ilość budynków.
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

Podstawa prawna przeglądów budowlanych
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeńi środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.(...),
3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, (...), przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
(...),
Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty,
o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku (...), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
2. (...),
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
4. (...).
Art. 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie*.
Art. 93. Kto:
(...),
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny**.
* Organami uprawnionymi do kontroli są: Inspektor Nadzoru budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Ochrony Środowiska, Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy.
** Wysokość grzywny określają przepisy.